Algemene Voorwaarden

Welkom bij Linenbundle!

Door gebruik te maken van onze diensten, ga je akkoord met onze Algemene Voorwaarden. Deze voorwaarden bepalen wat de bindende voorwaarden zijn bij het gebruik van onze website www.linenbundle.nl en de diensten en producten die via onze website worden aangeboden.

Mocht je contact met ons willen opnemen, dan kun je ons een mailtje sturen. Ons algemene mailadres is contact@linenbundle.nl

Onze Algemene Voorwaarden kunnen worden gewijzigd. Daarvan zullen we je natuurlijk op de hoogte stellen.

 1. Definities

1.1 In deze Algemene Voorwaarden wordt onder de hierna volgende termen verstaan:

a. Te gebruiker van deze algemene voorwaarden: Linenbundle.nl gevestigd aan de Drumree Meath,A85 Ve84 Ireland onder nummer 655949. Het BTW-nummer is 3651098IH.
b. consument: de klant zijnde een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf;
c. De overeenkomst tussen jou en Linenbundle Europe Ltd
d. De website linenbundle.nl

 1. Wie zijn we?

2.1 Linenbundle.nl is een onderdeel van Linenbundle Europe Ltd (“wij” of “ons”).

2.2 Linenbundle.nl handelt onder meer onder de merknaam Linenbundle.

2.3 Linenbundle.nl en Linenbundle Europe Ltd kunnen ertoe besluiten een deel van, of alle, activiteiten die zij ontplooien over te dragen aan een nieuwe eigenaar. In dat geval kunnen zij ertoe besluiten om ook een gedeelte van, of alle, bijbehorende rechten en plichten over te dragen aan de nieuwe juridische eigenaar.

2.4 Linenbundle.nl en Linenbundle Europe Ltd kunnen ertoe besluiten om de opgebouwde klant-, order- en overige databases en informatie over te dragen naar één of meer nieuwe juridische eigenaren. In dat geval kunnen zij ertoe besluiten om ook een gedeelte van, of alle, bijbehorende rechten en plichten over te dragen aan de nieuwe juridische eigenaar.

2.5 Linenbundle kan ertoe besluiten om in de toekomst de activiteiten onder een andere naam dan Linenbundle te ontplooien. De rechten en voorwaarden die tot dan toe golden voor Linenbundle blijven dan onverminderd van kracht, tenzij expliciet anders vermeld in de nieuwe Algemene Voorwaarden.

 1. Wat doen we?

3.1 Linnenbundel wil luxe beddengoed verkopen voor een eerlijke prijs. Dat doen we onder meer door via onze online platforms (website, social media etc.)

 1. Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

4.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op ieder aanbod van Linenbundle en op iedere overeenkomst tussen jou en Linenbundle.

4.2 Eventuele afwijkingen op deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk of via de e-mail zijn overeengekomen.

 Totstandkoming van de overeenkomst

5.1 De overeenkomst komt tot stand nadat je a. de gehele bestelprocedure via de website hebt doorlopen; of b. het aanbod en/of de offerte van Linenbundle schriftelijk of via de e-mail hebt aanvaard.

5.2 Nadat de overeenkomst via de website tot stand is gekomen, stuurt Linenbundle je via de e-mail een bevestiging dat Linenbundle de bestelling heeft ontvangen. In deze bevestigingse-mail zijn het ordernummer en de overige gegevens van jouw bestelling opgenomen.

5.3 Door op ‘bestelling plaatsen’ bij het afrekenen op de website te klikken ga je akkoord met de Algemene Voorwaarden.

 1. Website

6.1 Het gebruik van onze website en dienstverlening is beperkt tot hetgeen dat is bepaald op de website en in deze Algemene Voorwaarden.

6.2 Normaal gesproken werkt onze website goed, maar er kunnen zich momenten voordoen dat (een deel van) de website niet werkzaam is. Wij hebben namelijk te maken met externe leveranciers (zoals beheerders, netwerkleveranciers, datacenters, telecommunicatieleveranciers) om ervoor te zorgen dat de website het goed doet. Linenbundle is niet aansprakelijk voor enig verlies of schade veroorzaakt door het niet beschikbaar zijn van (een deel van) de website.

6.3 Het kan voorkomen dat sommige diensten, bijvoorbeeld acties, die door ons worden aangeboden via onze website of via andere kanalen, gebruik maken van aanvullende bepalingen en voorwaarden die door ons op dat moment op een logische plek op de website of in een ander kanaal gepubliceerd worden. Bij het gebruikmaken van die diensten/actie ga je bij het plaatsen van je bestelling ook akkoord met de daarvoor op de website of in het andere kanaal vermelde aanvullende bepalingen en voorwaarden.

6.4 Wij werken ook samen met derde partijen die diensten, bijvoorbeeld acties aanbieden. In dat geval prevaleren onze aanvullende bepalingen en voorwaarden en onze Algemene Voorwaarden altijd boven de door deze derde partijen voor hun diensten en acties gehanteerde voorwaarden.

6.5 De prijzen van onze producten zijn inclusief BTW. Ze zijn exclusief bezorgkosten, tenzij anders is vermeld. De prijzen die op de website vermeld staan zijn de prijzen die gelden, tenzij er duidelijk sprake is van een fout. Prijzen kunnen op elk moment veranderen, maar veranderingen zullen geen invloed hebben op de bestellingen die je al hebt geplaatst.

 1. Bestellen

7.1 We streven ernaar je bestelling altijd te verzenden op de weekdag van bestellen, of op de werkdag na de Startdatum.

 1. Herroepingsrecht

8.1 Als je als consument bestelt, heb je wettelijk herroepingsrecht en kan je voor ongeopende verpakkingen de overeenkomst voor een eenmalige bestelling gedurende een bedenktijd van 14 dagen nadat de bestelling  bij jou of bij de door jou opgegeven derde is bezorgd zonder opgave van redenen ontbinden.

8.2 Als je als consument bestelt, kan je voor ongeopende verpakkingen de overeenkomst gedurende een bedenktijd van 14 dagen nadat de eerste levering van het abonnement bij jou of bij de door jou opgegeven derde is bezorgd zonder opgave van redenen ontbinden.

8.3 Tijdens de bedenktijd ben je verplicht om zorgvuldig om te gaan met de geleverde producten en de verpakking.

8.4 Indien je als consument gebruik maakt van je herroepingsrecht, meld je dit binnen de bedenktijd door middel van het modelformulier voor herroeping op onze website of via een email naar contact@linenbundle.nl

8.5 Na inroeping van het herroepingsrecht, ontvang jij direct een ontvangstbevestiging van ons per e-mail en kun je de bezorgde producten aan Linenbundle retourneren, in originele staat en verpakking.

8.6 Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij jou en je draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product.

8.7 Linenbundle vergoedt alle van jou ontvangen betalingen, inclusief bezorgkosten die wij aan jou in rekening hebben gebracht voor het geretourneerde product, binnen 14 dagen volgend op de dag waarop je Linenbundle de herroeping hebt gemeld en wij het product retour hebben ontvangen of jij hebt aangetoond dat je het product teruggezonden hebt, naar gelang welk tijdstip eerder valt.

 1. Betalen

9.1 Je kunt betalen met iDeal/automatische incasso, Paypal, creditcard en een aantal kleinere betaalmethoden voor België waaronder Belfius en Bancontact. Het is niet mogelijk om een terugkerende bestelling te betalen met Paypal.

9.2 Je betaalt per bestelling. In geval van een eenmalige bestelling betaal je enkel deze ene keer, voor deze ene bestelling. In geval van een abonnement wordt de betaling per bestelling automatisch afgeschreven per door jou opgegeven periode (van 1, 2, 4 of 8 weken). De eerste betaling wordt afgeschreven meteen na bevestiging van je bestelling.

9.3 Bij een abonnement worden je vervolgbetalingen telkens op, of een aantal dagen na, de Vernieuwdatum van je abonnement afgeschreven. Helaas duurt een SEPA-incasso (herhaalbetaling) bij sommige banken 3-5 werkdagen, daarom kunnen we geen exacte datum van afschrijven noemen.

9.4 Als we het bedrag niet kunnen afschrijven, sturen we je per e-mail een herinnering. Als de betaling dan niet binnen 24 uur is ontvangen, sturen we je een betaallink. Schrijf betalingen nooit handmatig over naar onze rekening of die van onze betaalpartners.

 1. Bezorgen

10.1 Het staat Linenbundle vrij om een bestelling te weigeren of te annuleren.

10.2 Linenbundle kan de mogelijkheid (gaan) bieden om via andere kanalen te bestellen, bijvoorbeeld via Facebook. In dat geval gelden ook de Algemene Voorwaarden.

10.3 Je bestelling wordt bezorgd op het door jou opgegeven adres. Dit bezorgadres kan afwijken van je huisadres.

10.4 Bestellingen worden alleen bezorgd in Nederland, België en Duitsland.

10.5 Zodra je bestelling definitief geplaatst is op de website, is het niet meer mogelijk om je bezorgadres voor die bestelling aan te passen of de inhoud van je bestelling te wijzigen.

10.6 Linenbundle spant zich in om de geplaatste bestelling op het afgesproken bezorgmoment af te leveren. Het kan echter voorkomen dat dit door omstandigheden niet lukt. In dat geval zal zo snel mogelijk aan de klant worden gecommuniceerd dat de bestelling niet op het afgesproken bezorgmoment kan worden bezorgd. Je kan hier een bericht over ontvangen van Linenbundle, of van onze vervoerder (PostNL).

10.7 Dan mag je ongeopende & ongeschonden producten terugsturen naar ons. Als je contact opneemt met onze klantenservice (contact@linenbundle.nl) zullen wij je een retourlabel geven. Dan is verzending voor jou gratis. We kunnen eventuele verzendkosten die je maakt door het pakket te retourneren zonder gebruik te maken van ons retourlabel helaas niet vergoeden. Als je een briefje in de doos doet met je adresgegevens & mailadres (en het liefste ook het ordernummer, maar dat is geen vereiste), zorgen wij dat we de kosten voor de producten terugboeken op je rekening.


  Intellectuele eigendom

   11.1 Alle intellectuele eigendomsrechten ten aanzien van onze website en onze dienstverlening berusten uitsluitend bij Linenbundle en/of onze licentiegevers.

   11.2 Het is niet toegestaan om gebruik te maken van (gedeeltes van) beelden, teksten en andere content die op de website wordt of is gebruikt, met uitzondering van de mediakit die alleen gebruikt mag worden in combinatie met een vermelding van de copyrights.

   1. Aansprakelijkheid

   13.1 Linenbundle besteedt de uiterste zorg aan haar producten en deze voldoen aan de daaraan in redelijkheid te stellen kwaliteitseisen en eisen van voedselhygiëne.

   13.2 De producten kunnen soms met een kleine marge afwijken van de opgegeven samenstelling, beschrijving en/of afbeelding.

   13.3 Indien eventuele gebreken (mede) zijn veroorzaakt door de gebruiker zelf of een derde en/of gebreken die zijn veroorzaakt door externe factoren of verkeerd of onkundig gebruik, is Linenbundle daarvoor niet aansprakelijk.

   13.4 Eventuele klachten dien je meteen dan wel binnen redelijke termijn na bezorging te melden via contact@linenbundle.nl onder duidelijke en volledige beschrijving van de klachten.

   13.5 Linenbundle is ten aanzien van jouzelf of derden niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade of gevolgschade (inclusief verlies van winst) door of als gevolg van het gebruikmaken van onze dienstverlening dan wel uit de onmogelijkheid om gebruik te maken van onze dienstverlening. Deze beperking van de aansprakelijkheid geldt niet in geval van opzet of verwijtbare grove schuld van Linenbundle en/of haar leidinggevende ondergeschikten.

   13.6 Linenbundle is niet aansprakelijk in geval van een situatie die te wijten is aan overmacht of onvoorziene omstandigheden. Wij kunnen de overeenkomst dan ontbinden zonder schadevergoeding verschuldigd te zijn.

   13.7 Linenbundle heeft het recht een reeds geaccepteerde bestelling door middel van een mailbericht te annuleren, zonder daarvoor ten opzichte van jou aansprakelijk te worden gesteld.

   13.8 Je vrijwaart Linenbundle voor welke claim dan ook van derden op enige wijze voortvloeiend uit of verband houdende met het gebruik van onze dienstverlening, indien wij daarvoor jegens jou niet aansprakelijk zijn.

   1. Algemeen

   14.1 Deze Algemene Voorwaarden en de inhoud van onze dienstverlening kunnen te allen tijde door ons worden aangepast. Ook hebben we te allen tijde het recht om onze dienstverlening stop te zetten.

   14.2 In het geval een of meer bepalingen uit deze Algemene Voorwaarden nietig is en/of vernietigd wordt, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht. De nietige of vernietigde bepaling zal dan automatisch worden vervangen door een bepaling die zoveel mogelijk recht doet aan het doel van de nietige of vernietigde bepaling.

   14.3Europees ODR platform (https://ec.europa.eu/consumers/odr/)

   14.4 In het geval dat een of meer onderdelen of activa van Linenbundle, dan wel Linenbundle Europe Ltd. worden overgedragen, hebben wij het recht om alle onderdelen van de website, alsook alle rechten en vorderingen die voortvloeien uit gesloten overeenkomsten, inbegrepen maar niet uitsluitend eventuele bijdragen van gebruikers, en alle accounts, mede over te dragen.